ชื่อ - นามสกุล :นางจุฑารัตน์ ปะวะเน
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :